Katecheza zdalna - klasa 7 SP

Data

17.03.2020 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Pozdrawiam wszystkich uczniów kl. VII. Nie możemy spotkać się w szkole, ale wykorzystajmy możliwości spotkania się w świecie wirtualnym. 

W tym roku szkolnym czeka nas egzamin sprawdzający naszą religijną wiedzę przed przyjęciem sakramentu bierzmowanie. Dlatego proponuję aby w najbliższym czasie każdy z Was zagłądnął do Katechizmu Bierzmowanych. Zwróćcie uwagę na punkty 173-184 

Po lekturze można zobaczyć:

https://www.youtube.com/watch?v=ip099tlDJ3M

https://www.youtube.com/watch?v=u4oVLqx3IZ0

Wieczorem przy modlitwie zrób krótki rachunek sumienia. Pomyśl jak przeżyłeś ten dzień, co było dobrego, co złego, czym zasmuciłeś Boga i drugiego człowieka?

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo

Temat: "Powstanie Ewangelii"

Gdy oglądamy lub czytamy o różnych wydarzeniach dobrze jest korzystać z wielu źródeł informacji. Dlaczego? Bo jakieś wydarzenie jest przedstawiane w różny sposób, dzięki czemu mamy dostęp do pełniejszego i barwniejszego opisu tego, co się wydrzyło. 

Podobnie jest z życiem i nauczaniem Pana Jezusa. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=DX652e57nLc

W Nowym Testamęcie znajdują się cztery Ewangelie. Są najważniejszymi dokumentami dotyczącymi życia Jezusa, ale nieco różnią się od siebie, dlatego że Mateusz, Marek, Łukasz i Jan spisywali je w sobie właściwy sposób.

Przeczytaj podręcznik na str 103-104

Postaraj się zapamiętać jakie były etapy powstania Ewangelii oraz symbole poszczególnych ewangelistów.

Zapisz w zeszycie temat i notatkę.

"Ewangelia" oznacza Dobrą Nowinę o zbawieniu.

Etapy powstawania Ewangelii:

 1. Życie i nauczanie Pana Jezusa 
 2. Ustny przekaz
 3. Spisanie Ewangelii

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo.

Temat: "Święci Piotr i Paweł filarmi Kościoła".

Są w życiu sprawy dla których człowiek może poświęcić wiele. Dla życia i zbawienia człowieka warto poświęcić wszystko. Na tej katechezie poznamy życie ludzi, którzy dla Pana Jezusa i zbawienia ludzi poświęcili wszystko, nawet własne życie. 

Zobacz:

<https://www.youtube.com/watch?v=92_tgl-AfDUtop>

Na podstawie prezentacji i podręcznika na str. 106 wpisz do zeszytu najwąniejsze informacje o życiu św. Piotra i św. Pawła. 

Święty Paweł jest nazywany Apostołem Narodów. Zobacz mapę (str106 w podręczniku) i zapisz w zeszycie daty wypraw misyjnych św. Pawła. 

Pomyśl. Ty też możesz stać się apostołem Jezusa. Możesz to zrobić przez słowo i postawę życiową. Postaraj się być apostołem w swoim domu, wobec najbliższych, nawet wtedy, gdy będzie to wymagało od Ciebie poświęcenia i wyrzeczenia. 

Pomódl się o zdrowie dla nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo.

Temat: "Prześladowanie chrześcijan"

W naszej Ojczyźnie każdy może bez przeszkód wyznawać swoją wiarę. Ale nie wszędzie tak jest. W wielu krajach na świecie ludzie za pójście do kościoła, znak krzyża czy modlitwę są prześladowani a nawet zabijani. Zobacz reportaż o współczesnych prześladowaniach chrześcijan:

https://www.youtube.com/watch?v=oUFeGcEQ1XM

Zobacz rownież:

https://www.youtube.com/watch?v=8uICiY_s6U8

O samego początku chrześcijanie byli prześladowani. Tak jest również dzisiaj. 

Przeczytaj podręcznik na str. 108-110.

Zobacz, gdzie na świecie trwają prześladowania:

https://www.youtube.com/watch?v=Zyrp4xsPWQQ

Zapisz temat w zeszycie.

Znajdź w Piśmie Świętym Mt 10, 32 i wpisz do zeszytu jako notatkę. 

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=YQ-EbYkdNRg

Pomódl się za wszystkich prześladowanych chrześcijan: Ojcze nasz

Dla chętnych:

https://www.gpch.pl/index.php/multimedia

 

Temat: "Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa"

Czy wiesz, że Bóg Cię kocha i chce Twojego szczęścia? Niestety często o tym nie myślimy i nie odpowiadamy na tę miłość naszą miłością. Wydarzenia z historii zbawienia, o których uczyliśmy się już na katechezie pokazują, że ludzie wielokrotnie odchodzili od Boga począwszy od grzechu pierwszych rodziców. Pan Bóg jednak nie zostawił człwieka, ale zesłał swojego Syna, aby zbawić ludzkość. Wielki Post to czas, w którym tę prawdę w sposób szczególny powinniśmy sobie przypomnieć. Dlatego ta katecheza poświącona jest męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, przez które zostaliśmi odkupieni. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=jW95qzn6jUA

Zapisz w zeszycie temat. Następnie poszukaj w Piśmie Świętym wskazane fragmenty i odpowiedz pisemnie w zeszycie na następujące pytania:

Mk 15, 16-20 - Jak traktowali Jezusa żołnierze?

Mk 15, 33-37 - Jakie słowa Pan Jezus wypowiedział z krzyża?

Mk 16, 1-8 - Co się wydarzyło trzeciego dnia po śmierci?

Przeczytaj podręcznik na str. 86-87

Pan Jezus cierpiał i umarł za grzech mój i twój. Dlatego podejmujemy trud nawrócenia czyli przemiany życia, zerwania z grzechem i zwrócenia się ku Bogu.

Posłuchaj

https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8

Zapisz w zeszycie:

Jezus przez swoją śmierć wyzwolił nas od grzechu, a przez zmartwychwstanie otworzył dla nas niebo.

Przypomnij sobie (naucz sie) stacje Drogi krzyżowej (podręcznik str. 87)

Znajdź czas aby w jeden z piątków Wielkiego Postu rozważyć sobie w domu stacje Drogi krzyżowej (możesz pomóc sobie szukając transmisji radiowej lub internetowej np w Radiu RDN w piątek o 17.30)

Pomódl się: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Temat: "Triduum Paschalne centrum roku liturgicznego"

Święte dni przygotowania do uroczystości Zmartwychwstania noszą nazwę Triduum Paschalnego. Termin ten z języka łacińskiego oznacza trzy dni, w których wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Stanowią one najważniejsze wydarzenia w ciągu całego roku liturgicznego. W tym czasie celebrujemy to, co Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie uczynił dla naszego zbawienia. Z miłości do nas cierpiał, umarł i zmartwychwstał. 

Zapisz temat w zeszycie.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=WWBa8WxdpDU

Przeczytaj podręcznik na str. 170-172

Na podstawie filmu i podręcznika zapisz w zeszycie jakie wydarzenia wspominamy w poszczególne dni Triduum Paschalnego.

Pomódl się: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Temat: "Biblijna Droga krzyżowa"

Wielki Tydzień to szczególny czas rozważania tajemnic naszego zbawienia. Dlatego proponuję, abyś w tym czasie również Ty, rozważył jak bardzo Bóg Cię kocha. Pomocą dla Ciebie niech będzie nabożeństwo Drogi krzyżowej. Jest to Droga krzyżowa biblijna, tzn. poszczególne stacje oparte są na biblijnym opisie męki Pana Jezusa. Nie zdziw się, jeśli niektóre stacje bedą różniły się od tych, do których przywykłeś uczestnicząc w podobnym nabożeństwie w kościele. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=1dGWNMi-syg

W Wielkim Tygodniu przeczytaj:

Mt 26,1-28,10

Mk 14,1-16,8

Łk 22,1-24,12

J 18,1-20,9

Pomódl się: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj sie nad nami. 

 

Temat: "Trudności w głoszeniu Ewangelii".

Przez życie nie da się przejść bezboleśnie. Niemal codziennie napotykamy różne trudności. Doskonale to obrazuje sytuacja w jakiej znajduje się ludzkość dotknięta epidemią. Jej skutki dotykają rożnych sfer naszej codzienności: życia rodzinnego, społecznego, nawet obowiązków szkolnych.

Z poważnymi trudnościami musieli się zmierzyć także ci, którzy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa próbowali głosić Ewangelię. 

Pierwszymi adresatami Ewangelii byli mieszkańcy Imperium Rzymskiego.

Zobacz:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Rzymskie#/media/Plik:Roman_Empire_Map.png

Pomyśl, jak wielki obszar zajmowało Cesarstwo Rzymskie. Żyli w nim różni ludzie (różne kultury, mentalność, język, różne systemy etyczne i filozoficzne). Do każdej grupy etnicznej zamieszkującej Imperium Rzymskie trzeba było mówić o Jezusie i Ewangelii w inny sposób.

Ojczyzną Jezusa jest Palestyna. Tam też narodził się Kościół. Pierwsi chrześcijanie wywodzili się z narodu żydowskiego. Wśród Żydów można było wyróżnić cztery stronnictwa o charakterze religijno-politycznym. (zobacz podręcznik na str 112), których poglądy w dużej mierze były sprzeczne z nauką Ewangelii. Dlatego tak trudno było głosić Ewangelię wsród Żydów, którzy mieli swoją wizję Mesjasza (politycznego, a nie duchowego) i którzy prawdy głoszone przez chrześcijan uważali za błędne. 

Chrześcijaństwo wzrastało w cieniu religii politeistycznych (Rzymianie i Grecy wierzyli w wielu bogów, ktorzy w swym zachowaniu byli bardzo podobni do ludzi). Pogański świat miał również specyficzną etykę (system wartości, w którym panował egoizm, brak miłosierdzia - nie opiekowano się chorymi, powszechne było niewolnictwo, zabijano nienarodzonych i porzucano dzieci).

Problemem dla głoszenia Ewangelii były również błędy w rozumieniu prawd wiary w samej wspólnocie chrześcijańskiej. Błędy w wierze nazywa się herezjami. Wiązały się one np. z trudnością w rozumieniu prawdy o Jedynym Bogu i trzech Osobach Boskich.

Przeczytaj podręcznik na str. 112-113.

Aby utrwalić wiadomości zobacz:

 https://www.youtube.com/watch?v=UezjJNkv_Gs

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Rodzący się Kościół musiał zmierzyć się z wieloma trudnościami. Należały do nich:

 1. Różne kultury zamieszkujące Imperium Rzymskie.
 2. Religia żydowska. 
 3. Pogański politeizm i etyka.
 4. Błędy w rozumieniu prawd wiary (herezje).

Pomyśl jakie trudności w głoszeniu Ewangelii chrześcijanie napotykają dzisiaj? W jaki sposób Ty możesz głosić dziś Ewangelię?

Pomódl się aktem wiary, nadziei, miłości i żalu (podręcznik str. 113)

Temat: "Wyznanie wiary Kościoła".

Przeczytaj opowiadanie z podręcznika na str. 114.

Prawdy zawsze trzeba bronić, inaczej wszystko z czsem stałoby się względne i nieprawdziwe. Podobnie jest z prawdami wiary. 

Od pierwszych wieków chrześcijaństwa pojawiało się wiele błędów w wierze nazywanych herezjami. Przeczytaj o tym w podręczniku na str. 115. 

Aby bronić prawdziwej wiary zaczęto zwoływac sobory. 

Sobór to zgromadzenie biskupów z calego świata pod przewodnictwem papieża (lub jego delegata), obradujące nad sprawami wiary, organizacji i dyscypliny kościelnej. 

Pierwsze Sobory odbyły się w Nicei (325r.) i Konstantynopolu (381r.). To na nich ustalono wyznanie wiary, które odmawiamy w każdej niedzielnej Mszy świętej.

Zobacz:

 https://www.youtube.com/watch?v=WL22uK9JjTM

Zobacz także:

https://www.youtube.com/watch?v=pSs_1PLmmr4

Podsumowaniem prezentacji niech będzie tabela zamieszczona w podręczniku na str. 115.

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

W odpowiedzi na rodzące się w IV wieku herezje cesarze zwoływali sobory. Pierwszy sobór powszechny zwołany został do Nicei w roku 325. W roku 381 w Konstantynopolu kolejny sobór wypowiedział się w sprawie niektórych herezji. Owocem prac wymienionych soborów jest używane do dnia dzisiejszego w kościele nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary, które odmawiamy w czasie Mszy św. w każdą niedzielę i uroczystość.

Pomódl się wyznanie wiary nicejsko-konstantynopolitańskim (podręcznik str. 116)

Posłuchaj: 

 https://www.youtube.com/watch?v=sCBu3efC-is

Temat: Rozwój Kościoła w średniowieczu.

Gdy słyszysz słowo "średniowecze" możesz mieć różne skojarzenia. Czasem bardzo negatywne. Zdaża się że ktoś używa słowa "średniowiecze" jako synonimu zacofania i ciemnoty. Jest to bardzo mylące i krzywdzące. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=WtFFXkl-VLA

Do dziś wspaniałe katedry gotyckie budzą zachwyt i podziw nie tylko u zwykłych ludzi ale również u architektów, którzy niejednokrotnie szukali inspiracji w budowlach wznoszonych w czasie średniowiecza. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=uXTXXTgEdhQ

W podręczniku na str. 118 znajdziesz informacje o zakonach powstałych w średniowieczu oraz o roli Kościoła w takich aspektach życia jak kultura, szkolnictwo, gospodarka, działalność charytatywna. 

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

W średniowieczu Kościół szybko się rozwijał i chrystianizował nowe ludy. Sprzyjały temu również nowo powstałe zakony. W tym czasie w sposób znaczący Kościół tworzył europejską kulturę, angażując się w życie religijne i społeczne.

Zadanie:

Znajdź i zapisz w zeszycie informacje na temat jednego z wybranych świętych żyjących w średniowieczu. Odpowiedz na pytania: gdzie żył, czym się wyróżniał, czym się zasłużył dla Kościoła, czyim jest patronem. (6–8 zdań)

Św. Szymon z Lipnicy, Św. Bonifacy, Św. Patryk, Św. Grzegorz Wielki, Św. Wacław, Św. Wojciech, Św. Scholastyka, Św. Cyryl, Św. Metody, Św. Elżbieta Węgierska, Św. Jan Kanty, Św. Wincenty Kadłubek, Św. Kinga, Św. Stanisław ze Szczepanowa, Św. Benedykt, Święci Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn – pierwsi męczennicy polscy, Św. Jadwiga Królowa, Św. Franciszek, Św. Dominik, Św. Klara, Św. Tomasz z Akwinu.

Pomódl się: Zdrowaś Maryjo.

Temat: "Święty Benedykt i jego Reguła"

Pomyśl, jakie skojarzenia masz ze słowem "zakon"?

Modlitwa, habit (strój zakonny), pomoc potrzebującym, praca, Kościół, wiara.

Tych skojarzeń może być bardzo wiele. Zakony na trwałe wpisały się w historię Koscioła i odgrywały ważne miejsce w rozwoju duchowości chrześcijańskiej. Święty Benedykt jest uważany za twórcę życia zakonnego w Europie zachodniej. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=ixh48rEWBFg

Uzupełnij wiedzę o św. Benedykcie i regule benedyktyńskiej  na podstawie podręcznika str. 121

Święty Benedykt dał początek zakonowi Benedyktynów. Benedyktyni byli pierwszymi zakonnikami, którzy założyli swoje klasztory w Polsce. Najstarszym opactwem benedyktyńskim jest Tyniec.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=BUO_GzeK6aM

Przeczytaj jakie wskazania dał św. Benedykt w swojej Regule (podręcznik str. 122)

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Ojcem życia zakonnego w zachodniej Europie jest św. Benedykt. W VI wieku założył on zakon benedyktynów i stworzył dla niego tzw. „Regułę”. Przewidywała ona, że mnisi będą żyć wspólnie, modlić się i pracować. Zakon ten przyczynił się znacznie do rozwoju życia religijnego, a także rozwoju kultury i nauki. W 1964 r. papież Paweł VI ogłosił św. Benedykta patronem Europy.

Pomódl się modlitwą do św. Benedykta (podręcznik str 122)

Temat: "Matka Boża Królowa Polski".

W wielu domach w naszej Ojczyźnie można zobaczyć obrazy przedstawiające Matkę Bożą. Może ktoś z was w czasie wakacji brał udział w pielgrzymce do Częstochowy. Mam nadzieję, że w październiku chętnie braliście do ręki różaniec i pamiętacie, że w maju wspólnie śpiewamy Litanię Loretańską do Matki Bożej.

Dlaczego tak jest? Ponieważ Matka Boża ma szczególne miejsce w naszej polskiej pobożności. 

W Polsce znajduje się wiele Sanktuariów Maryjnych tzn. miejsc wybranych przez Maryję, gdzie znajdują się jej łaskami słynące wizerunki, gdzie ludzie pielgrzymują i doznają wielu łask za wstawiennictwem Matki Bożej. Najstarszym i najsłynniejszym polskim sanktuarium maryjnym jest Jasna Góra.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=F-1oWQDcjYc

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

 1. Król Jan Kazimierz obiera Maryję na Królową Królestwa Polskiego 1 kwietnia 1656 r. we Lwowie
 2. 8 września 1717 r. koronacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
 3. W 1924 r. ustanowiono święto Matki Bożej Królowej Polski
 4. 1956 r. odnowienie ślubów z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego
 5. Papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski - Główną Patronką naszej Ojczyzny.

Czy wiesz, że w Tarnowie także znajdują się sanktuaria maryjne? Spróbuj je odnaleźć i wpisz do zeszytu.

Pomódl się za naszą Ojczyznę: Pod Twoją obronę.

Temat: "Schizma wschodnia."

Chrześcijaństwo powstało i rozwijało się w Cesarstwie Rzymskim. Było to państwo, w którym mieszkali ludzie rożnych kultur i języków. Od samego początku uwidaczniały się różnice między Wschodem i Zachodem. Z czasem Cesarstwo uległo podziałowi na dwie części. Niestety podział nie ominął Kościoła. W 1054 roku miała miejsce tzw. schizma wschodnia w wyniku której od Koscioła katolickiego (zachodniego) oddzieliły się Kościoły prawosławne (wschodnie).  

Przeczytaj historię z podręcznika na str. 123.

Wiele różni Kościół rzymskokatolicki od Kościołów prawosławnych, jednak jeszcze więcej łączy. Wspólne korzenie, wspólna historia, a przede wszystkim ta sama wiara i sakramenty. 

O podziałach w chrześcijaństwie przeczytaj w podręczniku na str. 124. 

Zobacz:

 https://www.youtube.com/watch?v=3MRpN6wqND0

Zastanów się:

– Co to jest Schizma Wschodnia?

– Kiedy, gdzie i jak do niej doszło?

– Jak nazywają się Kościoły, które powstały w wyniku Schizmy Wschodniej?

– W jaki sposób możemy przyczyniać się do pojednania tych Kościołów?

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

W roku 1054 miał miejsce rozłam w chrześcijaństwie zwany Schizmą Wschodnią. Spowodowany był on rywalizacją między Rzymem a Konstantynopolem, która przełożyła się na różnice w organizacji struktur kościelnych, w sposobie sprawowania nabożeństw i Mszy świętej oraz w rozumieniu niektórych prawd wiary. Mimo podejmowanych prób pojednania, do dziś funkcjonują obok siebie dwa różne Kościoły: katolicki i prawosławny. Działania podejmowane w celu przywrócenia utraconej jedności nazywamy ekumenizmem.

Pomódl się o jedność chrześcijan modlitwą z podręcznika na str. 125. 

Temat: "Reforma średniowiecznego Kościoła".

Przez wieki relacje Kościoła z państwem kształtowały się bardzo różnie. Były czasy prześladowań, współpracy a nawet wzajemnej zależności. W średniowieczu władze kościelne miały duży wpływ na władzę świecką i odwrotnie. Rodziło to wiele poważnych problemów. 

O sytuacji Kościoła w średniowieczu przeczytaj w podręczniku na str. 127.

Głęboką reformę Koscioła podjął papież Grzegorz VII (dlatego reforma ta nazywa się "gregoriańską")

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=0p3Qw1HTCTg

Oczywiście zadanie, o którym jest mowa w filmie nie obowiązuje:)

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Reforma gregoriańska odegrała istotną rolę w historii Kościoła i Europy Zachodniej, ponieważ:

– sprzeciwiała się inwestyturze świeckiej (decydowaniu władców świeckich o tym, kto ma objąć stanowisko kościelne)

– sprzeciwiała się symonii (kupowaniu i sprzedawaniu urzędów kościelnych)

– wyrażała troskę o życie moralne duchowieństwa

Pomódl się modlitwą z podręcznika ze str. 128.

 

Temat: "Jan Paweł II - 100 lecie urodzin".

Są takie osoby, które na trwałe wpisały sie w ludzką pamięć oraz historię Polski, świata i Kościoła. Taką osobą jest niewątpliwie święty papież Jan Paweł II nasz wielki rodak. 18 maja 2020 roku mija dokładnie 100 lat od urodzin Karola Wojtyły. 

Z okazji rocznicy urodzin polscy artyści nagrali specjalną piosenkę. Posłuchaj:

https://youtu.be/u-XGQ4h1Qns

Jest takie powiedzenie, które mówi, że nie ma ludzi niezastąpionych. Jednak Jan Paweł II był tak wyjatkowy, że prawdziwe są słowa piosenki "nie zastąpi Ciebie nikt".

Zapraszam Cię na spotkanie z naszym Rodakiem, Św. Janem Pawłem II – papieżem Polakiem:

https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

W tym roku mija 100 lat od urodzin Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II. Jest uznawany za proroka naszych czasów. Podnosił ludzi na duchu, krzewił ducha jedności i szacunku, umacniał wiarę, uczył miłości do Boga i każdego człowieka, zwłaszcza słabego i chorego, uczył szacunku do ludzi innych religii, przekonywał, że lekiem na każde zło jest wiara w Miłosierdzie Boże.

Pomódl się litanią do św. Jana Pawła II:

https://www.youtube.com/watch?v=NicF-YwRiOk

 

Temat: "Franciszkańska idea ubóstwa".

Coraz częściej słyszymy, że jednym ze skutków trwającej epidemii będzie kryzys gospodarczy. To wiąże się ze wzrostem bezrobocia i w efekcie z pozbawieniem środków do życia dla wielu ludzi. Zobacz w podręczniku na str. 129 jak wygląda mapa ubóstwa na świecie w XXI wieku. Poziom ubóstwo jeszcze bardziej może się pogłebić.

Kościół od chwili swego powstania zawsze troszczył się o ubogich i nawoływał za Chrystusem: „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Jeden ze świętych w sposób szczególny zasłynął swoją miłością do ludzi biednych i odczytaniem na nowo Chrystusowego błogosławieństwa: „Błogosławieni ubodzy w duchu albowiem do nich należy królestwo niebieskie” Mt 5,3. Przyjrzyjmy się bliżej osobie św. Franciszka z Asyżu

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=uPthRYkTz3U

O św. Franciszku przeczytaj także w podręcziku na str. 130. 

Św. Franciszek uczy nas, abyśmy Boga i wartości duchowe uznali za największe bogactwo. Z tego powodu jest uznawany za największego naśladowcę Pana Jezusa. 

Pomyśl, jak dziś możesz nasladować św. Franciszka?

Zastanów się:

- Co jest moim bogactwem?

- W jaki sposób mogę się nim podzielić?

- Jak często dziękuję Bogu za to co mam?

- Co znaczą dla nie słowa Chrystusa: „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili”?

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Św. Franciszek urodził się w 1181 r. w Asyżu. Swoją młodość spędził beztrosko. Na głos Chrystusa rozdał ubogim cały majątek. Stał się ubogim i zaczął służyć ubogim zakładając zakon Braci mniejszych. W ten sposób ukazał, że powołaniem chrześcijanina jest być ubogim i uznać Boga za największe bogactwo, wyrzekając się materializmu i żądzy władzy.

Czy wiesz, że w naszym mieście również mieszkają "duchowi synowie" św. Franciszka? Na ul. Bernardyńskiej swój klasztor mają Franciszkanie-Bernardyni.

Zobacz:

http://www.tarnow.bernardyni.pl/

Pomódl się słowami św. Franciszka (podręcznik str. 131)

Temat: "Dziedzictwo św. Tomasza".

Wiara chrześcijańska opiera się na tym, co Pan Bóg sam o sobie objawił. Wiara ta powinna być jednak rozumna, gdyż z wiary wynikają konkretne zasady postępowania wobec Boga i życia we wspólnocie. Oznacza to, że chrześcijanie powinni dążyć do poznania swojej wiary i próbować wyjaśnić wszystko to, co może ogarnąć ludzki rozum. Z tego powodu tak ważna jest wiedza religijna.

Jednym z największych świętych Kościoła, który swoje życie poświęcił wierze i nauce jest św. Tomasz z Akwinu. Jest on uważana za największego filozofa epoki średniowiecza i jednego z największych myślicieli w historii Kościoła. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=S758X0_F8iE

O rozwoju nauki w średnowieczu i św. Tomaszu z Akwinu przeczytaj w podręczniku na str. 133.

Św. Tomasz z Akwinu jest autorem rozumowych argumentów za istnieniem Boga. Możesz zobaczyć:

https://www.youtube.com/watch?v=BsWOqyoMTbc

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Św. Tomasz z Akwinu jest jednym z najwybitniejszych uczonych chrześcijańskich. Uważał, że między wiarą i nauką nie ma sprzeczności, ale że wiara powinna być rozumna. Wiara i rozum prowadzą do tej samej Prawdy, którą jest Bóg.

Święty Tomasz z Akwinu był wielkim czcicielem Najświętszego Sakramentu. Jego hymny na cześć Eucharystii śpiewane są w kościołach do dziś. 

Posłuchaj i pomódl się:

https://www.youtube.com/watch?v=r2dWyZMjUuo

Temat: "Inkwizycja - prawda i mity".

Przeczytaj opowiadanie z podręcznika na str. 135.

Zanim zacznie się wydawać sądy, trzeba najpierw poznać prawdę. 

Co oznacza słowo "Inkwizycja"? 

Zobacz:

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/inkwizycja;3914801.html

Może pierwszymi skojarzeniami z tym słowem są stosy z palonymi czarownicami i śmierć jako podstawowa kara?  Czy jednak nie jest to obraz krzywdzący?

O powstaniu i metodach działania inkwizycji przeczytaj w podręczniku na str. 136. 

Możesz też zobaczyć:

https://www.youtube.com/watch?v=svE2m8wUZMk

Inkwizycja, mimo szlachetnych haseł troski o czystość wiary i obyczajów, dopuszczała się jednak nadużyć i zbrodni. Ich ofiarami padali nie tylko wielcy ludzie kultury, ale także późniejsi święci (na przykład Joanna d’Arc). Nic nie może jednak usprawiedliwić przemocy i zabijania człowieka. Przy ocenie inkwizycji trzeba pamiętać o szerokim kontekście epoki, w której się dokonywała oraz o jej prawdziwych rozmiarach i rzeczywistej odpowiedzialności Kościoła. Ze względu na zło, jakie w ciągu wieków historii wyrządzili chrześcijanie, Ojciec Święty Jan Paweł II uroczyście prosił wszystkich o przebaczenie.

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Inkwizycja była instytucją zwalczającą herezje. Wiele metod jej działania było jednak sprzecznych z Ewangelią. Niektórzy członkowie inkwizycji dopuszczali się nadużyć, a nawet zbrodni. Papież Jan Paweł II przeprosił za te grzechy Kościoła. Współcześnie Kościół katolicki odnosi się z głębokim szacunkiem do innych religii i jest inicjatorem dialogu międzyreligijnego.

Pomódl się modlitwą św. Franciszka z Asyżu (podręcznik str. 137).

Temat: "Chrystianizacja Polski".

Czy pamiętasz datę i miejsce swojego chrztu świętego? To bardzo ważne wydarzenie z Twojego życia, które uczyniło z Ciebie dziecko Boże i wprowadziło Cię do wspólnoty Kościoła. 

Na lekcji historii, ale także na lekcji religii w ubiegłych latach uczyłeś się o ważnym wydarzeniu z dziejów naszej Ojczyzny, jakim był chrzest księcia Mieszka. To wydarzenie doprowadziło do tego, że Polska stała się krajem chrześcijańskim. 

O początkach chrześcijaństwa w Polsce i chrzcie Mieszka I przeczytaj w podręczniku na str. 139. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=1NdVqXHuFt0

Nasi przodkowie przyjęli chrzest ponad 1000 lat temu. Zawierzyli Chrystusowi i bardzo czcili Matkę Bożą. Jednym z pięknych zabytków polskiej literatury średniowiecznej jest Bogurodzica. To jedna z najdawniejszych polskich pieśni religijnych. Powstała prawdopodobnie w XIII wieku. W średniowieczu była to pieśń bojowa rycerstwa polskiego, przez wielu uznawana jest za pierwszy hymn Polski. Poza tym Bogurodzica jest przede wszystkim modlitwą do Maryi (pierwsza zwrotka) i do Chrystusa (druga zwrotka). 

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=0dk7niLXkHE

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

14 kwietnia 966 Mieszko I wraz ze swoim dworem przyjął chrzest. Wraz z tym rozpoczął się długi proces chrystianizacji całego narodu. W niedługim czasie Polska stała się krzewicielką wiary chrześcijańskiej pośród innych narodów ówczesnej Europy.

Pomódl się za naszą Ojczyznę modlitwą z podręcznika na str. 140. 

Propozycja zadania dodatkowego.

Św. Jan Paweł II w swoim testamencie napisał: "W miarę jak zbliża się kres mego ziemskiego życia, wracam pamięcią do jego początku, do moich Rodziców (…)",  a w czasie pielgrzymki do Polski 16 czerwca 1999 r. w Wadowicach powiedział: ”Bo przecież „ (…) tu, w tym mieście, w Wadowicach wszystko się zaczęto” . Natomiast w „Liście do rodzin” podkreślił czym jest rodzina. Oto jego słowa: „Rodzina sama jest wielką Bożą tajemnicą”.

Nie tak dawno rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziców papieża. Z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca pragnę Cię zaprosić do zastanowienia się jaką rolę odegrali rodzice papieża w jego życiu, jak to wpłynęło na jego posługę jako kapłana, biskupa, a potem papieża. Proponuję byś swoją refleksję przedstawił w formie plakatu, prezentacji multimedialnej lub krótkiego wypracowania.

Termin przysyłania prac 10 czerwca.

 

Temat: "Święty Wojciech - patron Polski".

W początkach chrześcijaństwa w Polsce szczególną rolę odegrał św. Wojciech. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=ToaRumKe_0A

Życiorys św. Wojciecha przeczytaj w podręczniku na str. 142. 

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Święty Wojciech urodził się ok. 956 roku w Czechach. Był biskupem Pragi. Jesienią 996 roku przybył do Polski na dwór księcia Bolesława Chrobrego. W 997 roku udał się na wyprawę misyjną wsród Prusów. Poniósł śmierć męczeńską 23 kwietnia 997 roku. Został kanonizowany w 999 roku. Jego relikwie spoczywają w Gnieźnie. 

Zobacz: https://szlakpiastowski.pl/obiekty/trasa-zachod-wschod/gniezno/gniezno-archikatedra-gnieznienska

Pomódl się za naszą Ojczyznę: Zdrowaś Maryjo...

Temat: "Święty Stanisław - patron Polski"

Obok św. Wojciecha, głównym patronem naszej Ojczyzny jest św. Stanisław. To bohaterski biskup Krakowa, który w obronie wiary i moralności był gotowy narazić się nawet królowi. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=c7wCnrNE6dQ

Przeczytaj też o św. Stanisławie w podręczniku na str. 142.

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Święty Stanisław urodził się w Szczepanowie ok. 1030 roku. Około 1070 roku został biskupem krakowskim. Jako biskup odznaczał się wrażliwością na ubogich. Popadł w konflikt z królem Bolesławem Śmiałym. Poniósł śmierć męczeńską w czasie odprawiania Mszy w kościele na Skałce w Krakowie. Został ogłoszony świętym w 1254 roku. Jego relikwie spoczywają w katedrze na Wawelu. 

Pomódl się do św. Stanisław modlitwą z podręcznika na str. 143.

Temat: "Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa".

Pan Bóg obdarza nas różnymi darami. Jednym z największych jest Eucharystia, będąca prawdziwym Ciałem i Krwią Zbawiciela. Eucharystię obdarzamy najwyższą czcią zarówno podczas sprawowanej liturgii Mszy Świętej, jak i poza nią, kiedy przechowujemy i adorujemy Najświętszy Sakrament. Powszechną praktyką są adoracje Najświętszego Sakramentu wystawionego w monstrancji. Szczególną formą uwielbienia Najświętszego Sakramentu są procesje eucharystyczne w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nazywaną Bożym Ciałem. 

O historii tej uroczystości przeczytaj w podręczniku na str. 174.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=edo3TMy6gp0

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Co roku we czwartek po niedzieli Trójcy Świętej, Kościół obchodzi Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną też Świętem Bożego Ciała. To hołd złożony Jezusowi w Najświętszym Sakramencie za Jego obecność pośród nas. W tym dniu, oprócz udziału we Mszy Świętej, idziemy ulicami naszych miast i wsi w uroczystej procesji, dziękując za Jego obecność w naszym życiu oraz prosząc o błogosławieństwo i potrzebne łaski. Udział w procesji jest także świadectwem naszej wiary.

W naszym mieście jest kilka kościołów, w których trwa całodzienna adoracjia Najświętszego Sakramentu. Może znajdziesz czas na to, aby odwiedzić takie miejsce i przez chwilę pobyć z Jezusem sam na sam.

Pomódl się:

https://www.youtube.com/watch?v=WSKFp_Ovw2g

Temat: "Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia - przygotowanie do beatyfikacji".

6 czerwca 2020 roku miała odbyć się uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa uroczystość ta została przesuniąta na późniejszy czas. Warto jednak poznać osobę przyszłego błogosławionego, wielkiego pasterza Kościoła w Polsce.

Zobacz:

https://view.genial.ly/5ec85a387607860d83c51356/interactive-content-kardynal-stefan-wyszynski