Sakrament małżeństwa

Data

28.10.2017 r.

Sakramentu małżeństwa udzielają sobie narzeczeni przed kapłanem, który w imię Chrystusa błogosławi ich związek.

Sprawami narzeczonych zajmuje się ks. ... . Wszystkie sprawy przedmałżeńskie i małżeńskie są omawiane w ... w godz. ... - ... .

Ślub może zostać zawarty w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Kandydaci do małżeństwa powinni ok. 3 miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii tej parafii, w której ma być ślub w celu podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, dopełnienia wszelkich formalności oraz ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej. W przypadku gdy oboje narzeczeni są spoza naszej parafii, a chcą zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej parafii, wymagana jest zgoda na przeprowadzenie formalności prawnych przez jednego z proboszczów parafii narzeczonej bądź narzeczonego.

Przy formalnościach kancelaryjnych wymagane są następujące dokumenty:

  • metryki chrztu św. (ważne 3 miesiące), wymaganie to dotyczy osób ochrzczonych poza nasza parafią,
  • w przypadku ślubu konkordatowego – zaświadczenie z USC o braku przeszkód,
  • w prawie cywilnym do zawarcia związku małżeńskiego (ważne 3 miesiące), w przypadku ślub niekonkordatowego – dokument z USC o zawarciu ślubu cywilnego,
  • dowody osobiste,
  • ostatnie świadectwo z religii (szkoła średnia lub zawodowa),
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
  • zaświadczenie o bierzmowaniu,
  • wdowy/wdowcy: metrykę zgonu współmałżonka.

Po spisaniu protokołu w kancelarii parafialnej, wygłaszane są zapowiedzi przedślubne zarówno w parafii narzeczonej, jak i narzeczonego. Zapowiedzi głoszone są, w naszej parafii poprzez wywieszenie w gablocie przed kościołem, celem stwierdzenia ewentualnych przeszkód. Osoby mające wiedzę odnośnie ewentualnych przeszkód są zobowiązane w sumieniu powiadomić o tym proboszcza parafii.

Na zapowiedzi poza naszą parafią dajemy zanosząc pismo otrzymane podczas pierwszego spotkania w kancelarii parafialnej. Po wygłoszeniu zapowiedzi przynosimy do parafii ślubu świadectwo wygłoszonych zapowiedzi. Przy zapowiedziach otrzymujemy kartki do poradnictwa rodzinnego (należy odbyć w tym czasie trzy spotkania w poradni rodzinnej – jedno ogólne i dwa indywidualne; składamy przy tym od pary ofiarę 20 zł na funkcjonowanie i zaopatrzenie w odpowiednie pomoce poradni rodzinnej) i na dzień skupienia oraz kartki do poświadczenia spowiedzi sakramentalnej. Spowiedź pierwsza winna być odbyta bezpośrednio po zapowiedziach; spowiedź druga w przeddzień ślubu (co nie wyklucza częstszej spowiedzi). Przy spowiedzi informujemy spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna i dajemy mu kartkę do podpisu.

W tygodniu poprzedzającym dzień ślubu narzeczeni przychodzą do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu. Przynoszą wtedy świadectwo wygłoszonych zapowiedzi, kartki z poradnictwa rodzinnego oraz podają dane dwóch świadków: nazwisko i imię, adres.

W naszej parafii w dniu ślubu, w zakrystii, na kilka minut przed Msza św., świadkowie, a po liturgii sakramentu małżeństwa nowożeńcy, podpisują dokumenty do Urzędu Stanu Cywilnego, które w ciągu pięciu dni parafia dostarczy do USC, aby i tam spisano akt ślubu i dokonano wpisu w dowodach nowych małżonków.

Ślub odbywa się w naszej parafii podczas Mszy świętej. Zachęcamy wszystkich uczestniczących w liturgii sakramentalnej do przyjęcia Komunii świętej w intencji nowożeńców. Ofiary składana podczas mszy św. przeznaczane są na zakup komunikantów wina mszalnego, szat i przedmiotów liturgicznych.

Dni skupienia dla narzeczonych:

II niedziela miesiąca godz. 9.00 – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie
III niedziela miesiąca godz. 10.00 – Parafia Bazyliki Katedralnej pw. Narodzenia NMP w Tarnowie
IV niedziela miesiąca godz.13.00 – Parafia św. Rodziny w Tarnowie

Poradnia rodzinna jest czynna w ... miesiąca o godz. ... (cykl spotkań przedmałżeńskich rozpoczyna się w ... miesiąca a spotkania w ... wtorek są jego kontynuacją).