Katecheza zdalna - klasa 8 SP

Data

17.03.2020 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Pozdrawiam serdecznie uczniów kl. VIII. Nie możemy niestety spotkać się w szkole, ale mamy też inne możliwości, może nawet bardziej przez was lubiane. Zachęcam do zaglądania i korzystania z propozycji na czas naszej nieobecności w szkole. 

Temat: "Święta Jadwiga i chrystianizacja Litwy".

Zachęcam do oglądnięcia

 https://www.youtube.com/watch?v=paMuf3xHoWk

Przeczytaj podręcznik na str 104-106

Zapisz do zeszytu notatkę: 

Święta Jadwiga była jedynym w dziejach Polski królem - kobietą. Jej zasługą była chrystianizacja Litwy. Podejmowała również liczne inicjatywy w celu pokojowego rozwiązania konfliktu polsko-krzyżackiego. Przyczyniła się do odnowienia Akademii Krakowskiej. Opieką otaczała także chorych i biednych. Siłę do działania czerpała z głębokiej wiary w Boga. Została beatyfikowana 31 maja 1979 roku, a kanonizowana 8 czerwca 1997 roku. Obu tych aktów dokonał św. Jan Paweł II. 

Pomyśl jakie wskazówki przekazuje nam dziś św. Jadwiga Królowa.

Pomódl się: Zdrowaś Maryjo - o zdrowie nas wszystkich. 

Temat: "Chrześcijański wymiar epoki odrodzenia."

Rafael Santi, Michał Anioł, Leonardo da Vinci, Jan Kochanowski. Mam nadzieję, że wielu z was słyszało o tych osobach. Co ich łączy? Wszyscy oni żyli i tworzyli w epoce zwanej Odrodzeniem. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=WUvS5vAvS4M

Przeczytaj podręcznik na str 107-109

Zobacz przykłady sztuki renesansowej:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostatnia_Wieczerza_(obraz_Leonarda_da_Vinci)#/media/Plik:The_Last_Supper_-_Leonardo_Da_Vinci_-_High_Resolution_32x16.jpg

https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%85d_Ostateczny_(fresk_Micha%C5%82a_Anio%C5%82a)#/media/Plik:Last_Judgement_(Michelangelo).jpg

https://pl.wikipedia.org/wiki/Piet%C3%A0_watyka%C5%84ska#/media/Plik:Michelangelo's_Piet%C3%A0,_St_Peter's_Basilica_(1498%E2%80%9399).jpg

Zapisz w zeszycie notatkę:

Odrodzenie (renesans) to okres w rozwoju kultury europejskiej rozumiany jako powrót do tradycji starożytnej. Humanizm chrześcijański podkreślał, że zarówno dusza jaki i ciało człowieka są dobre i piękne.

Na podstawie podręcznika wypisz twórców renesansu i ich dzieła. 

Ciekawostka. Czy wiesz, że w naszym mieście też znajdziesz przykłady sztuki renesansowej? Postaraj się je znaleźć i wpisz do zeszytu.

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo

Temat: "Przyczyny i przebieg reformacji".

Przeczytaj historię z życia św. Franciszka (podręcznik str 110)

Wiek XVI przyniósł wiele zmian w Kościele. Jednak nie wszystkie okazały się dobre, nawet jeśli ich intencje były szlachetne. Na tej katechezie poznacie przyczyny i przebieg reformacji, która zmieniła oblicze chrześcijaństwa. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=dQKau0SuYgs

Przeczytaj podręcznik na str. 110-112.

Zwróć uwagę na główne tezy protetstantzmu. (Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Christus, Sola Fide - Tylko Pismo Święta, Tylko łaska, Tylko Chrystus, Tylko wiara)

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Protestantyzm Katolicyzm
Tylko Pismo Święte stanowi podstawę wiary i moralności Słowo Boże zawarte jest w Piśmie Świętym i Tradycji
Tylko Chrystus (odrzucenie kultu Matki Bożej i świętych) Chrystus jest pośrednikiem zbawienia, ale Maryja oraz święci orędują za nami i są wzorami do naśladowania.
Tylko łaska zbawia człowieka, a nie uczynki Zbawienie jest łaską, ale człowiek, aby je osiągnąć powinien żyć według przykazań i błogosławieństw
Tylko wiara - zbawienie staje się udziałem człowieka tylko przez wiarę, a nie uczynki Człowiek otrzymuje zbawienie przez wiarę, ale bez uczynków jest ona martwa

 Pomódl się o jedność chrześcijan. Ojcze nasz.

Temat: "Triduum Paschalne"

Święte dni przygotowania do uroczystości Zmartwychwstania noszą nazwę Triduum Paschalnego. Termin ten z języka łacińskiego oznacza trzy dni, w których wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Stanowią one najważniejsze wydarzenia w ciągu całego roku liturgicznego. W tym czasie celebrujemy to, co Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie uczynił dla naszego zbawienia. Z miłości do nas cierpiał, umarł i zmartwychwstał. 

Zapisz temat w zeszycie.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=WWBa8WxdpDU

Przeczytaj podręcznik na str. 165-167

Na podstawie filmu i podręcznika zapisz w zeszycie jakie wydarzenia wspominamy w poszczególne dni Triduum Paschalnego.

Pomódl się: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Temat: "Biblijna Droga krzyżowa"

Wielki Tydzień to szczególny czas rozważania tajemnic naszego zbawienia. Dlatego proponuję, abyś w tym czasie również Ty, rozważył jak bardzo Bóg Cię kocha. Pomocą dla Ciebie niech będzie nabożeństwo Drogi krzyżowej. Jest to Droga krzyżowa biblijna, tzn. poszczególne stacje oparte są na biblijnym opisie męki Pana Jezusa. Nie zdziw się, jeśli niektóre stacje bedą różniły się od tych, do których przywykłeś uczestnicząc w podobnym nabożeństwie w kościele. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=1dGWNMi-syg

W Wielkim Tygodniu przeczytaj:

Mt 26,1-28,10

Mk 14,1-16,8

Łk 22,1-24,12

J 18,1-20,9

Pomódl się: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj sie nad nami. 

Temat: "Dzieło Soboru Trydenckiego"

Przypomnij sobie katechezę "Przyczyny i przebieg reformacji (patrz wyżej lub w podręczniku str. 110-112).

Odpowiedzią Kościoła katolickiego na reformację było zwołanie Soboru Trydenckiego. Sobór to zgromadzenie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża. 

O kontekście historycznym Soboru Trydenckiego i jego przebiegu przeczytaj w podręczniku na str. 113. 

Na temat Soboru Trydenckiego możesz też przeczytać:

https://lekcjehistorii.pl/index.php/2016/11/04/sobor-trydencki/

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=d7Xeily9i9U

Na temat postanowień Soboru Trydenckiego przeczytaj w podręczniku na str. 114-115

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

W latach 1545-1563 w Trydencie odbył się wielki sobór odpowiadający na zarzuty protestantów i reformujący ówczesny Kościół. Sobór przypomniał najważniejsze prawdy wiary katolickiej a także wypracował nowe zasady życia Kościoła katolickiego.

 

W modlitwie przed Ostatnią Wieczerzą Jezus modlił się o to, by wszyscy, którzy w Niego uwierzą stanowili jedno. Dlatego prośmy Boga o pojednanie między wszystkim chrześcijanami:
„Ojcze nasz…”

Temat: "Kultura baroku odpowiedzią na reformację".

W dziejach ludzkości nie ma epoki, w której ludzie nie pragnęliby pozostawić po sobie czegoś nadzwyczajnego, czym zachwycaliby się potomni, co mogłoby być wizytówką ich czasów. Tak też było w XVI i XVIII wieku, a więc w czasie reformacji i niedługo po niej. Ludzie żyjący w tych czasach stworzyli epokę nazywaną barokiem. 

O tym, czym jest barok i o tle historycznym tej epoki przeczytaj w podręczniku na str. 116.

W podręczniku możesz także przeczytać o architekturze, malarstwie i muzyce epoki baroku oraz ich twórcach (str. 116-117).

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=oZo3KiZspSE

W naszym mieście też możesz spotkać przykład sztuki barokowej. To kościół Ojców Bernardynów.

Zobacz:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Podwy%C5%BCszenia_Krzy%C5%BCa_%C5%9Awi%C4%99tego_w_Tarnowie#/media/Plik:Exaltation_of_the_Holy_Cross_Church_(interior),_13_Bernardy%C5%84ska_street,_City_of_Tarn%C3%B3w,_Poland.jpg

Zapisz temat i notatkę:

Barok to styl w literaturze, architekturze i sztuce europejskiej trwający od końca XVI do połowy XVIII wieku. Nazywany jest „stylem Kościoła katolickiego”.  Upatruje się w nim odpowiedzi na reformację.

Pomyśl: Wielcy twórcy baroku wykorzystali otrzymane od Boga talenty. Ty również masz różne zdolnosci. Troszcz się o nie, nieustannie je rozwijaj i dziel się nimi z innymi.

Pomódl się modlitwą z podręcznika na str. 118.

Temat: "Polska wobec reformacji".

Po wystąpieniu Marcina Lutra i oderwaniu się jego zwolenników od Kościoła katolickiego stosunki pomiędzy protestantami a katolikami układały się różnie. Często panowała wrogość, która prowadziła do przemocy i krwawych wojen. Spowodowały one śmierć wielu ludzi, a także wyniszczenie gospodarcze wielu krajów i biedę. 

Wyjątkiem na tle ówczesnej Europy była Polska, gdzie ludzie różnych wyznań i religii żyli zgodnie obok siebie. 

O konfliktach religijnych w Europie i tolerancji w Polsce przeczytaj w podręczniku na str. 119-121. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=HOMiP25r2Is

Zwróć uwagę na definicję słowa "tolerancja" (podręcznik str 121). Pomyś, co to znaczy być tolerancyjnym?

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

W XVI wieku konflikty religijne w Europie pochłonęły ogromną liczbę ludzkich istnień. Wyjątkiem była wówczas Polska, gdzie wszyscy cieszyli się wolnością religijną. Niestety w dzisiejszym świecie wciąż istnieją prześladowania z powodów religijnych. Jako katolicy zobowiązani jesteśmy do szacunku wobec każdego człowieka bez względu na jego wiarę. Mamy także prawo i obowiązek domagać się sprawiedliwości dla prześladowanych i dyskryminowanych chrześcijan. 

Pomódl się o jedność między wyznawcami Chrystusa: Ojcze nasz.

Temat: "Matka Boża Królowa Polski".

W wielu domach w naszej Ojczyźnie można zobaczyć obrazy przedstawiające Matkę Bożą. Może ktoś z was w czasie wakacji brał udział w pielgrzymce do Częstochowy. Mam nadzieję, że w październiku chętnie braliście do ręki różaniec i pamiętacie, że w maju wspólnie śpiewamy Litanię Loretańską do Matki Bożej.

Dlaczego tak jest? Ponieważ Matka Boża ma szczególne miejsce w naszej polskiej pobożności. 

Przeczytaj  podręcznik na str. 169-170.

W Polsce znajduje się wiele Sanktuariów Maryjnych tzn. miejsc wybranych przez Maryję, gdzie znajdują się jej łaskami słynące wizerunki, gdzie ludzie pielgrzymują i doznają wielu łask za wstawiennictwem Matki Bożej. Najstarszym i najsłynniejszym polskim sanktuarium maryjnym jest Jasna Góra.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=F-1oWQDcjYc

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

  1. Król Jan Kazimierz obiera Maryję na Królową Królestwa Polskiego 1 kwietnia 1656 r. we Lwowie
  2. 8 września 1717 r. koronacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
  3. W 1924 r. ustanowiono święto Matki Bożej Królowej Polski
  4. 1956 r. odnowienie ślubów z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego
  5. Papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski - Główną Patronką naszej Ojczyzny.

Czy wiesz, że w Tarnowie także znajdują się sanktuaria maryjne? Spróbuj je odnaleźć i wpisz do zeszytu.

Pomódl się za naszą Ojczyznę modlitwą z podręcznika na str. 170.

Temat: "Unia brzeska i Kościół greckokatolicki".

Chrześcijaństwo powstało i rozwijało się w Cesarstwie Rzymskim. Było to państwo, w którym mieszkali ludzie rożnych kultur i języków. Od samego początku uwidaczniały się różnice między Wschodem i Zachodem. Z czasem Cesarstwo uległo podziałowi na dwie części. Niestety podział nie ominął Kościoła. W 1054 roku miała miejsce tzw. schizma wschodnia w wyniku której od Koscioła katolickiego (zachodniego) oddzieliły się Kościoły prawosławne (wschodnie).  

Na temat schizmy wschodniej zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=3MRpN6wqND0

Polska była i jest krajem, w którym spotykały się tradycje i kultury Wschodu i Zachodu. Tak również jest z Kościołem. Obok wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, tereny Polski zamieszkują wyznawcy Prawosławia. Pod koniec XVI wieku podjęto próbę połączenia obu wyznań na terenie Polski. 

O zawarciu tzw. Unii brzeskiej przeczytaj w podręczniku na str. 122. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=iuFaOr7cNZ4

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

W Kościele katolickim istnieje wiele obrządków, które różnią się pomiędzy sobą przede wszystkim zwyczajami, liturgią i niektórymi przepisami prawa kościelnego. Wszystkie one wyznają tę samą wiarę i są zjednoczone pod zwierzchnictwem papieża. Obrządek bizantyjsko-ukraiński nazywany Kościołem greckokatolickim powstał w 1596 r. w wyniku unii Kościoła rzymskokatolickiego i części prawosławia.

Pomódl się modlitwą z podręcznika na str. 124. 

Temat: "Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie".

Może znasz powiedzenie "zgoda buduje, niezgoda rujnuje". Gdy ludzie żyją w zgodzie mogą osiągnąć wiele. Gdy brakuje zgody ludzie nie potrafią współpracować i często okazuje się, że nie tylko nie ma żadnych owoców ich trudu, ale również ulega zniszczeniu to, co do tej pory zostało już wykonane. 

Niestety, w historii Kościoła, także wśród wyznawców Chrystusa, dochodziło do wielu konfliktów i podziałów. Poznałeś już historię Schizmy Wschodniej (1054 r.) i Reformacji (XVI w.). Chrześcijaństwo na przestrzeni wieków doznało bolesnych podziałów, czego skutki widoczne są do dziś. Wciąż jednak wierzymy, modlimy się i podejmujemy różne działania, aby wszyscy chrześcijanie zjednoczyli się w jednym Kościele. Pierwszym etapem na drodze do jedności jest wzajemne poznanie.

Otwórz podręcznik na str. 126-127. Znajdziesz tam tabelę w której ujete zostały główne podobieństwa oraz różnice między Kosciołami i wspólnotami chrześcijańskimi. 

Zapisz w zeszycie temat.

Skopiuj tabelę do zeszytu:

Podobieństwa i różnice między Kosciołami i wspólnotami chrześcijańskimi:

Cecha Kościół rzymskokatolicki Kościół prawosławny Wspólnoty protestanckie Anglikanizm
Wiara w Trójcę Świętą Tak Tak Tak Tak
Sakrament chrztu świętego Tak Tak Tak Tak
Sakrament kapłaństwa Tak Tak Nie Nie
Zwierzchnictwo papieża Tak Nie Nie Nie
Kult Matki Bożej Tak Tak Nie Nie
Kult świętych Tak Tak Nie Nie
Wiara w czyściec Tak Tak Nie Nie

Możesz zobaczyć:

https://www.youtube.com/watch?v=rh-0eIUFols

Pomódl się o jedność chrześcijan: Ojcze nasz.

 

Temat: "Jan Paweł II - 100 lecie urodzin".

Są takie osoby, które na trwałe wpisały sie w ludzką pamięć oraz historię Polski, świata i Kościoła. Taką osobą jest niewątpliwie święty papież Jan Paweł II nasz wielki rodak. 18 maja 2020 roku mija dokładnie 100 lat od urodzin Karola Wojtyły. 

Z okazji rocznicy urodzin polscy artyści nagrali specjalną piosenkę. Posłuchaj:

https://youtu.be/u-XGQ4h1Qns

Jest takie powiedzenie, które mówi, że nie ma ludzi niezastąpionych. Jednak Jan Paweł II był tak wyjatkowy, że prawdziwe są słowa piosenki "nie zastąpi Ciebie nikt".

Zapraszam Cię na spotkanie z naszym Rodakiem, Św. Janem Pawłem II – papieżem Polakiem:

https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

W tym roku mija 100 lat od urodzin Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II. Jest uznawany za proroka naszych czasów. Podnosił ludzi na duchu, krzewił ducha jedności i szacunku, umacniał wiarę, uczył miłości do Boga i każdego człowieka, zwłaszcza słabego i chorego, uczył szacunku do ludzi innych religii, przekonywał, że lekiem na każde zło jest wiara w Miłosierdzie Boże.

Pomódl się litanią do św. Jana Pawła II:

https://www.youtube.com/watch?v=NicF-YwRiOk

 

Temat: "Kościół rzymskokatolicki moją drogą do zbawienia".

Czy myslałeś kiedyś dlaczego, wśród wielu religii i wyznań, jesteś katolikiem? Dlaczego wielu ludzi poszukujących Boga, odnajduję drogę do Niego w Kościele rzymskokatolickim?

Przeczytaj historię o przejściu na katolicyzm Johna Henryego Newmana (podręcznik str. 128)

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=4wd7rrn_1-I

Aby utrwalić przeczytaj podręcznik str. 128-130

Zobacz film:

https://www.youtube.com/watch?v=vKZTxdiLXOs

Pomyśl: Wraz z przyjęciem bierzmowania jesteś jeszcze bardziej odpowiedzielny za Kościół. Czy masz odwagę bronić Kościoła?

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Zbawienie jest łaską Pana Boga. Na tę łaskę człowiek musi jednak odpowiedzieć wiarą i swoim życiem. Wiara katolicka i sakramenty udzielane w Kościele rzymskokatolickim są pewną drogą do zbawienia.

Pomódl się modlitwą z podręcznika na str. 130.

Temat: "Moje zadania w Kościele".

Przeczytaj opowiadanie z podręcznika na str. 131.

Ludzie z opowiadania uświadomili sobie, że wspólnota Kościoła to oni sami. Ta świadomość potrzeban jest także Tobie.

Pomyśl o kim myślisz, gdy słyszysz słowo "Kościół"? 

Może pierwsze skojarzenia to papież, biskupi, księża, siostry zakonne? Czy mówiąc o Kościele myślisz też o sobie, Twoich rodzicach, kolegach i koleżankach? Przecież wszyscy stanowimy wspólnotę Kościoła. 

Kościół stanowią wszyscy wierzący w Chrystusa, ci, którzy są Jego uczniami i przyjęli sakrament chrztu świętego. Głową Kościoła jest sam Chrystus, a ludzie do niego należący tworzą trzy stany. Biskupi, kapłani i diakoni tworzą stan duchowny, zakonnicy tworzą stan zakonny, a inni ludzie – stan świecki. Każda osoba, będąca członkiem Kościoła, powinna go traktować jak własną rodzinę, dbać o wspólne dobro i wzajemnie sobie pomagać. Od tego zaangażowania zależy, jaki jest dzisiaj i jaki w przyszłości będzie Kościół.

Możesz zobaczyć:

https://www.youtube.com/watch?v=RufbWAScZeU

Na mocy chrztu świętego wszycy uczestniczymy w potrójnej misji Chrystusa: prorockiej, kapłańskiej i królewskiej. Przeczytaj o tym w podręczniku na str. 132.

Jesteśmy zaproszeni do naśladowania Pana Jezusa. Mamy dawać przykład chrześcijańskiego życia, przyznawać się do swojej wiary (misja prorocka), modlić się i żyć sakramentami (misja kapłańska) oraz być wrażliwymi na potrzeby innych osób (misja królewska). 

Zastanów się:

Co daje Tobie wspólnota Kościoła?

Co Ty dajesz wspólnocie Kościoła?

Bycie katolikiem wymaga wiary, modlitwy, męstwa i walki ze złem.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=tiXZB8Ys3q8

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Kościół to wspólnota ludzi ochrzczonych i wierzących w Chrystusa. Tworzą oni trzy stany w Kościele: duchowny, zakonny i świecki. Ludzie świeccy realizują swoje powołanie do świętości wypełniając misję kapłańską, prorocką i królewską Chrystusa. Jako Jego uczniowie powołani są do ofiarowania swojego życia Bogu, głoszenia słowa Bożego oraz dawania świadectwa miłości.

Pomódl się za wspólnotę Kościoła: Ojcze nasz...

Temat: "Zesłanie Ducha Świętego".

Przyjąłeś już sakrament bierzmowania. Czy coś zmieniło się w Twoim życiu? Czy modlisz się codziennie do Ducha Świętego?

Jezus Chrystus obiecał Apostołom, że nie zostawi ich samych i ześle im Ducha Świętego. Dziesięć dni po Jego wniebowstąpieniu, kiedy apostołowie wraz z Maryją przebywali w Wieczerniku, obietnica została spełniona. Wydarzenie to zostało opisane w Dziejach Apostolskich.

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=3WS0l1bG5jE

Duch Święty zienił życie apostołów. 

Poszukaj w Piśmie Świętym fragmentów Dziejów Apostolskich aby dowiedzieć się, co zmieniło się w życiu apostołów.

Dz 2,14

Dz 2,43

Dz 5,40-42

O przemianie w życiu apostołów przeczytaj też w podręczniku na str. 172.

Od chwili zesłania, Duch Święty nieustannie działa w życiu każdego chrześcijanina i całego Kościoła. Chce również działać w twoim życiu. To On, Pan i Ożywiciel, jest Tym, dzięki któremu Kościół żyje i uświęca ludzi. On pierwszy wzbudza naszą wiarę i pozwala żyć prawdą objawioną przez Jezusa. Przypomina Jego słowa, pomaga zrozumieć Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. To On uczy nas modlitwy i jest obecny w sakramentach, które przyjmujemy, a szczególnie w Eucharystii. Pozwala nam także dawać świadectwo Jezusowi, którego dzisiaj szczególnie potrzebuje świat.

W Twoim życiu zesłanie Ducha Świętego dokonało się w chwili przyjęcia sakramentu bierzmowania. O bierzmowaniu i zobowiązaniach wynikających z jego przyjęcia zaobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=UcHXMpmbkVk

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Duch Święty, który zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy, uświęca i umacnia Kościół. Jest obecny w naszej modlitwie i sakramentach. Poprzez swoje dary uzdalnia nas do dawania świadectwa wierze. Zesłanie Ducha Świętego kończy okres Wielkanocy i jest jedną z najważniejszych uroczystości w roku liturgicznym.

Pomódl się:

https://www.youtube.com/watch?v=4Gp05lOgYGM

 

Propozycja zadania dodatkowego.

Św. Jan Paweł II w swoim testamencie napisał: "W miarę jak zbliża się kres mego ziemskiego życia, wracam pamięcią do jego początku, do moich Rodziców (…)",  a w czasie pielgrzymki do Polski 16 czerwca 1999 r. w Wadowicach powiedział: ”Bo przecież „ (…) tu, w tym mieście, w Wadowicach wszystko się zaczęto” . Natomiast w „Liście do rodzin” podkreślił czym jest rodzina. Oto jego słowa: „Rodzina sama jest wielką Bożą tajemnicą”.

Nie tak dawno rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziców papieża. Z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca pragnę Cię zaprosić do zastanowienia się jaką rolę odegrali rodzice papieża w jego życiu, jak to wpłynęło na jego posługę jako kapłana, biskupa, a potem papieża. Proponuję byś swoją refleksję przedstawił w formie plakatu, prezentacji multimedialnej lub krótkiego wypracowania.

Termin przysyłania prac 10 czerwca.

 

Temat: "Ekumenizm dążeniem do jedności chrześcijan".

Pan Jezus, gdy założył Kościół, pragnął aby "wszyscy stanowili jedna" (J 17,21). Niestety ludzie nie potrafili zachować jedności uczniów Chrystusa. Stąd wzięły się podziały i różnice między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi. Mimo to w sercach wielu chrześcijan żywe było pragnienie jedności. Z tego pragnienia zrodził się ekumenizm. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=xrKbsuvHAjQ

Przeczytaj podręcznik na str. 134-136

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Ekumenizm oznacza naukę i działalność zmierzające do przywrócenia jedności chrześcijan w jednym Kościele Jezusa Chrystusa. 

Pomódl się o jedność uczniów Chrystusa: Ojcze nasz...

Temat: "Uroczystość Trójcy Przenajświętszej".

Przeczytaj "Historie życiem pisane" - podręcznik str. 174. 

Fundamentalną prawdą wiary chrześcijańskiej jest tajemnica Trójcy Świętej. Została ona objawiona przez Boga w ciągu wieków historii zbawienia, a szczególnie w Jezusie Chrystusie. Czy można tą tajemnicę zrozumieć? Czy można zrozumieć Boga? Nie chodzi o to, aby zrozumieć (przekracza to zdolności rozumowe człowieka), ale żeby uwierzyć. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=Tpt6H5MYNPU

O Trójcy Świętej w Piśmie Świętym i o dogmacie wiary o Trójcy Świętej przeczytaj w podręczniku na str. 175.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=0g3YYr37gg0

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

W pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzimy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, w której wspominamy najważniejszą prawdę chrześcijaństwa: Istnieje jeden, jedyny Bóg, ale w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jako chrześcijanie powinniśmy zawsze oddawać cześć Trójcy Świętej i naśladować Jej wzajemną miłość.

Pomódl się: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

Temat: "Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa".

Pan Bóg obdarza nas różnymi darami. Jednym z największych jest Eucharystia, będąca prawdziwym Ciałem i Krwią Zbawiciela. Eucharystię obdarzamy najwyższą czcią zarówno podczas sprawowanej liturgii Mszy Świętej, jak i poza nią, kiedy przechowujemy i adorujemy Najświętszy Sakrament. Powszechną praktyką są adoracje Najświętszego Sakramentu wystawionego w monstrancji. Szczególną formą uwielbienia Najświętszego Sakramentu są procesje eucharystyczne w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nazywaną Bożym Ciałem. 

O historii tej uroczystości, symbolice procesji i zwyczajach związanych z tą uroczystością przeczytaj w podręczniku na str. 178-179.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=edo3TMy6gp0

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa podkreśla ogromną wartość Eucharystii dla każdego katolika. W ten dzień oprócz Mszy Świętej we wszystkich parafiach odbywają się procesje eucharystyczne. Przy czterech ołtarzach czytana jest Ewangelia ukazująca istotę Eucharystii a Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie błogosławi radości i troski ludzkiego życia. Procesja jest także publicznym wyznaniem wiary katolickiej i przynależności do Kościoła.

W naszym mieście jest kilka kościołów, w których trwa całodzienna adoracjia Najświętszego Sakramentu. Może znajdziesz czas na to, aby odwiedzić takie miejsce i przez chwilę pobyć z Jezusem sam na sam.

Pomódl się:

https://www.youtube.com/watch?v=WSKFp_Ovw2g

Temat: "Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia - przygotowanie do beatyfikacji".

6 czerwca 2020 roku miała odbyć się uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa uroczystość ta została przesuniąta na późniejszy czas. Warto jednak poznać osobę przyszłego błogosławionego, wielkiego pasterza Kościoła w Polsce.

Zobacz:

https://view.genial.ly/5ec85a387607860d83c51356/interactive-content-kardynal-stefan-wyszynski